Benzhu is the native believe system of the Bai peole.


Picture: Binchuan Huadeng
Binchuan Huadeng
Picture: Bai Dress
Bai Dress
Picture: Benzhu Procession
Benzhu Procession
Picture: Erhai region Bai dress
Erhai region Bai dress
Picture: Torch Festival in Dali
Torch Festival in Dali
Picture: Binchuan Huadeng
Binchuan Huadeng